Podaci o kompaniji

OPŠTE INFORMACIJE

Pun naziv kompanije:

UNITED INTERNET DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

Skraćeni naziv kompanije:

UNITED INTERNET DOO

Adresa:

Bulevar Milutina Milankovića 9e, 11070 Novi Beograd

Matični broj:

21133710

PIB:

109154021

Šifra delatnosti:

6311

Broj tekućeg računa:

160-438955-83 (Banca Intesa A.D.)

OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA

Opšti uslovi pružanja i korišćenja usluga UNITED INTERNET DOO

Opštim uslovima utvrđuju se uslovi za korišćenje usluga UNITED INTERNET DOO od strane fizičkih lica, preduzetnika i pravnih lica. Opšti uslovi su obavezujući za United Internet i sve Korisnike i primenjuju se na sve njihove međusobne ugovorne odnose, izuzev ako ugovorom United Internet i Korisnik ne dogovore drugačije. Delovi Opštih uslova sadržani u pojedinim poglavljima ili članovima čiji naslov ukazuje da se radi o posebnoj grupi usluga ili posebnoj grupi Korisnika primeniće se samo na označenu grupu.

POLITIKA PRIVATNOSTI

Politikom privatnosti je definisano kako i na koji način UNITED INTERNET DOO prikuplja podatke posetilaca i korisnika naših usluga.